Sök på leiab.se

Sök på leiab.se

Garantier

Om inte annat är överenskommet och framgår av kontraktshandlingarna lämnar LEIAB alltid följande garantier:

  • Garantivillkor enligt ABM 07 med bland annat en ansvarstid på 10 år.
  • Utöver ABM 07 lämnar LEIAB även en funktionsgaranti om 10 år gällande produktens funktion.
  • Utöver ABM 07 lämnar LEIAB även en garanti om 10 år mot kondens inuti isolerrutan.

Garantierna gäller och framgår av våra offerter, orderbekräftelser och hemsidan. Ett särskilt garantibevis behövs ej, utan garantierna gäller oavsett om ett garantibevis är utskrivet.

 

Villkor för garantins omfattning

  • Den 10-åriga funktionsgarantin och övriga garantier gäller endast utifrån att skada ej uppkommit genom felaktig montering, bristande underhåll, yttre påverkan eller ovarsam hantering. För underhåll se LEIABs skötselanvisningar. Funktionsgarantin om 10 år räknas fr o m när produkten levererats. Leveransdatum finns i QR-koden på etiketten på varje produkt.
  • Den 10-åriga garantin mot kondens inuti isolerrutan räknas fr o m när isolerrutan är tillverkad och datum framgår i distanslisten inuti isolerrutan. Förutsättningarna för garantin är att isolerrutan inte utsetts för onormala påfrestningar, att ingen efterbearbetning i form av skärning eller slipning förekommit samt att ej målning, klisterdekaler eller applicering av värmereflekterande beläggning förekommit.

 

Begränsningar av garantins omfattning

  • Det finns ingen garanti gällande glassprickor. Glastillverkarna lämnar inga garantier mot glassprickor efter att glaset är monterat i fönstret. Detta pga att sprickbildning normalt uppstår pga faktorer som glastillverkarna inte kan kontrollera eller påverka. Se mer om glas och glassprickor under fliken "Glas". LEIABs garantivillkor för glas följer Svensk Planglasförenings riktlinjer för bedömning och reklamationshantering av planglas.
  • Det finns ingen garanti för skador som kan uppstå vid användande av mörk kulör på persiennlamellerna eller för skador som kan uppstå vid eftermontering av persienner.
  • Garantin omfattar endast material och arbete för att åtgärda felet, reparera produkten eller byta ut produkten. Garantin omfattar inte kostnader för eventuellt nödvändiga byggnadsställningar eller lyftanordningar eller kostnader för återställande av foder, puts eller anslutningar.

 

LEIABs slutkontroll innan emballering

Alla produkter som LEIAB tillverkar genomgår ett antal olika kvalitetskontroller. Samtliga träkomponenter scannas i ett kamerasystem efter målningen och alla godkända träkomponenters ytbehandling håller en mycket hög nivå. LEIAB levererar inga produkter med en undermålig ytbehandling. Samtliga produkter genomgår en funktionskontroll och fungerar som de ska innan emballering. Det är mycket ovanligt med transportskador pga att LEIABs emballering är väl utprövad och utförd. Lastning och transport sker med erfarna chaufförer och välrenommerade transportbolag.

 

Anmälan av garantifel

Den som vill anmäla ett garantifel ska anmäla felet till den man köpt produkten av. Innan felanmälan görs måste den som gör anmälan försäkra sig om att felet beror på ett fel i tillverkningen, dvs att felet fanns på produkten vid leveransen. Fel som exempelvis uppstått pga felaktigt handhavande eller bristande underhåll är inga fel som omfattas av garantin.

Anmälan av garantifel ska göras via kontaktformuläret som finns här. För att kunna ge dig så snabb och bra hjälp som möjligt ber vi dig vänligen att fylla i kontaktformuläret. Det skapas ett ärendenummer, du får en återkoppling att vi tagit emot ärendet, och du kan följa ärendets hantering.

 

Dokument om garantivillkor

ABM 07

Goda råd och fakta om glas

Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas, juni 2011

LEIAB Fönster Garantivillkor 2020.1

 

Produktbroschyr

Referenser i 30 orter

Film om fönster

Varför ska man välja fönster från LEIAB? Vad är det unika med våra produkter?

Film om fönsterdörrar

Med anodiserade gångjärn, som klarar hög vikt.