LEIAB fönster bygger ut fabriken

Vi är glada över att fler och fler arkitekter och beställare väljer någon av LEIABs olika fönstermodeller. En stark orderingång leder till behovet att ytterligare kunna öka kapaciteten i fabriken för att vi ska kunna erbjuda så korta leveranstider som möjligt.

Vi har senaste två åren genomfört ett flertal kapacitetshöjande åtgärder på mer än 20 Mkr såsom några nya bearbetningsmaskiner, nya kontorsplatser och en utökning av lagerytan för inkommande material med 4 000 m². De genomförda åtgärderna har lett till att vi kunnat öka kapaciteten med 25%. Det är inte tillräckligt utifrån den starka byggkonjunktur som råder. Nu tar vi nästa steg och bygger ut produktionsytan. Vi siktar mot att kunna dubblera maxkapaciteten och det är möjligt med en investering på ca 50 Mkr.

Nybyggandet ökar kraftigt inte minst i Sverige. LEIAB har förmånen att få arbeta med byggföretag och fönsterbytare som går starkt framåt i volym, och vi gör allt vi kan för att så snart som möjligt kunna erbjuda kortare leveranstider. LEIAB har för närvarande 147 anställda och en kapacitet på ca 60 000 fönster och fönsterdörrar per år. Kapaciteten kommer att öka betydligt framöver.

LEIAB erbjuder svensktillverkade aluminiumfönster med träbeklädd insida sedan 1982 enligt fyra olika fönstermodeller. LEIABs fönster och fönsterdörrar finns i fler än 10 000 fastigheter i Sverige.

Vi siktar mot en dubblering av kapaciteten

Bilden ovan är från den senaste större utbyggnaden av produktionslokaler som skedde 2006. Vi är glada att vi nu 11 år senare inleder ett nytt kapitel i företagets historia med en fortsatt expansion. En expansion som möjliggör en dubblering av kapaciteten genom en utbyggnad 2017 i en liknande tillbyggnad som gjordes 2006.

Vår nuvarande produktionsyta på 7 500 m² räcker inte längre till. Produktionsytan kommer att utökas med 2 200 m² och stå klar under hösten 2017. Målsättningen är sedan att investera i nya maskiner och arbetsplatser till den nya produktionsytan. Sammantaget med den befintliga anläggningen ska utbyggnaden medföra att maxkapaciteten kan dubbleras mot idag. Det är möjligt genom att öka automatiseringen, fler anställda per skift och att korta ledtider. Produktionsytan ökar således med 30%, men den möjliga kapaciteten ska kunna öka upp till 100%.

Det kan dock dröja flera år innan vi får uppleva att produktionen i fabriken faktiskt dubblerats mot idag. Vi har all anledning att fortsatt vara ödmjuka och som vanligt tar vi många små steg i utökningen av produktionen, upp mot maxkapaciteten, och de tas i den takt som orderingången ökar.

Rivning av gamla kallagret

Rivningen av gamla kallagret påbörjades i mitten av mars. Den nya produktionslokalen kommer att uppföras på denna plats.

LEIABs produktion påverkas inte negativt under utbyggnaden av fabriken eftersom alla befintliga maskiner fortsätter att producera som vanligt. De nya maskinerna och de nya arbetsplatserna installeras främst i den nya produktionslokalen, eller på tomma ytor som skapas i befintliga fabriken i anslutning till övriga befintliga maskiner. Bedömningen är att det kommer att ta 1,5 - 2 år innan allt är på plats med både byggnad, maskiner och arbetsplatser.

Arbetsstyrkan ökar

Arbetsstyrkan kommer att öka i takt med att vi ökar kapaciteten. På sikt kan det leda till ett rekryteringsbehov av 50-70 personer. Vi har erbjudit tillsvidareanställningar för 10 personer så här långt som hittills haft en tidsbegränsad anställning. I takt med att produktion och arbetsstyrka ökar kommer även personalutrymmen att behöva utökas.

Antal tillverkade produkter per år i Mariannelund

År 2004 tillverkades ca 25 000 produkter i fönsterfabriken i Mariannelund. Den volymen var dubblerad efter 12 år, 2016. Hur länge det dröjer innan 2016-års volym är dubblerad vet vi naturligtvis inte. Det kanske inte ens kommer att hända. Med den planerade kapacitetshöjningen 2017-2018 finns det dock en möjlighet att det tillverkas 100 000 produkter per år inom en kortare tid av 12 år från 2016.

Även om bostadsbyggandet är mycket starkt kan vi inte ta för givet att tillverkningsvolymerna fortsätter att öka år från år enl diagrammet ovan utan något bakslag. Sett över tiden kommer det dock troligtvis finnas en volymökning till följd av den förväntade befolkningsökningen i Sverige. Och så länge LEIAB fortsätter att leverera efterfrågade kvalitetsprodukter, med god service, till ett konkurrenskraftigt pris finns det möjligheter till ökande tillverkningsvolymer. Ödmjukhet varar längst, men vi förbereder oss på att kunna tillverka fler fönster och fönsterdörrar i Mariannelund. Vi siktar mot 100 000.

Antal påbörjade bostäder

Diagrammet till höger är hämtat ur Boverkets rapport nr 2 nov 2016 om bostadsbyggandet och visar en stor ökning av antalet påbörjade bostäder senaste åren. Stapeln med de ca 60 000 påbörjade bostäderna 2016 är i princip en fördubbling mot 2013. Byggsektorn har en stor utmaning i att snabbt öka upp kapaciteten för att kunna möta den stora efterfrågan som finns. Trenden är den samma i LEIABs diagram ovan som i Boverkets diagram. Ökad fönsterkapacitet behövs.

Se vår hemsida - leiab.se

På vår hemsida www.leiab.se kan du hitta mer information om våra produkter. Det finns bl a 3D-modeller av fönster och fönsterdörrar, som gör att du kan zooma in och ut för att se olika detaljer, och snurra runt dem för att se in eller utsidan på produkten.

LEIAB erbjuder produkter med 2+1 eller 3-glas. Det kopplade fönstret med prestandafördelar avseende u-värde och ljudreduktion, eller 3-glas för fönsterputsning på endast 2 sidor.